©️

Komunikacja z Akcjonariuszami / Announcements to Company Shareholders

Spółka | Company

Innovation Nest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

Komplementariusz | General Partner

Innovation Nest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000359375)

OGŁOSZENIA SPÓŁKI | COMPANY ANNOUNCEMENTS

Dnia 14/08/2020 roku Szanowni Akcjonariusze oraz Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz. 1798) w imieniu Innovation Nest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wzywamy wszystkich akcjonariuszy oraz inne uprawnione osoby do złożenia dokumentów akcji oraz dokumentów warrantów subskrypcyjnych najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 roku w siedzibie Spółki: ulica Ludwinowska ⅞, 30-331 Kraków.

On 08/14/2020 Dear Shareholders and Subscription Warrant Holders,

based on Article. 16 sec. 1 of the Law of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798) on behalf of Innovation Nest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. based in Krakow

we hereby call on all shareholders and other authorized persons to submit share documents and subscription warrant documents no later than January 31, 2021 at the Company's seat: Ludwinowska ⅞ Street, 30-331 Kraków.