Informacje Innovation Nest GP sp. z o.o. ASI SKA dotyczące zrównoważonych inwestycji / Information for Innovation Nest GP sp. z o.o. ASI SKA on sustainable investments

Informacje udostępniane przez INNOVATION NEST GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A.

Stanowisko Zarządzającego ASI dla INNOVATION NEST GP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. z siedzibą w Krakowie (nr KRS: 0000405236) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych oraz
  2. Rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych,

(dalej: „Rozporządzenie SFDR”)

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR Zarządzający ma obowiązek opublikowania na swojej stronie internetowej informacji dotyczących strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Mając powyższe na uwadze Zarządzający ASI informuje wskazuje, że zgodnie z:

  • art. 3 Rozporządzenia SFDR.

Spółka nie posiada strategii w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Spółka nie przewiduje wprowadzenia takiej strategii.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.

  • art. 4 ust. 1 lit. b Rozporządzenia SFDR.

Spółka nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w szczególności z uwagi na:

(1) strategię inwestycyjną Spółki oraz spółki w ramach portfela inwestycyjnego, które to nie są nakierowane na inwestycje zrównoważonego rozwoju,

(2) uznanie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju jako nieznaczące ze względu na fakt, że spółki w ramach portfela inwestycyjnego nie są nakierowane na inwestycje zrównoważonego rozwoju oraz ze względu na fakt, iż Spółka nie dokonuje od końca 2016 roku nowych inwestycji w spółki portfelowe, ani też inwestycji typu follow-on.

Ponadto, spółki znajdujące się w portfelu inwestycyjnym nie są zobowiązane do raportowania Zarządzającemu ASI danych na temat czynników zrównoważonego rozwoju.

  • art. 5 ust. 1 Rozporządzenia SFDR.

Spółka oświadcza, że nie jest nie jest podmiotem zobowiązanym do przyjęcia polityki wynagrodzeń, wobec czego polityka w zakresie wynagrodzeń nie została przyjęta. W przypadku, gdy taki obowiązek zaktualizuje się, Spółka zapewni spójność polityki z obowiązującymi wymogami w zakresie czynników zrównoważonego rozwoju.

  • art. 6 oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia SFDR.

Spółka nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwojuze względu na fakt, że oceniła je jako nieznaczące. Spółka oświadcza, że z uwagi na etap jej działalności ryzyka dla zrównoważonego rozwoju nie mają przełożenia na prowadzoną działalność, podejmowane decyzje inwestycyjne oraz zwrot z tytułu udostępnianego produktu finansowego. Aktualnie Spółka nie przewiduje składania żadnych ofert lub zawierania umów dotyczących jakichkolwiek produktów finansowych do osób trzecich. W przypadku, gdy Spółka skieruje oferty do potencjalnych inwestorów Spółka zamieści tam informację o treści:

“Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.”

  • art. 8, 9 i 10 Rozporządzenia SFDR.

Spółka nie oferuje produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy lub społeczny (lub oba te aspekty), albo mających na celu zrównoważone inwestycje. W przypadku, gdy Spółka skieruje oferty do potencjalnych inwestorów Spółka zamieści tam informację o treści:

“Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.”

  • art. 12 Rozporządzenia SFDR.

Spółka zapewnia, że wszelkie informacje publikowane zgodnie z art. 3, 5 lub 10 dotyczące Spółki będą na bieżąco aktualizowane. W przypadku gdy dojdzie do aktualizacji danej informacji, Spółka opublikuje na stronie internetowej zrozumiałe wyjaśnienie dla takiej zmiany.